აღმასრულებლები

საქართველოს ხარისხის ასოციაციის პრეზიდენტი
გრიგოლ კუნჭულია

საქართველოს ხარისხის ასოციაციის პრეზიდენტი და გამგეობის თავმჯდომარე.
ევროპის ხარისხის ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში. დამთავრებული აქვს
თბილისის სახელმწიფო უნოვერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 1998-99 წლებში გაიარა
სტაჟირება ხარისხის მენეჯმენტის, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიისა და მომხმარებელთა
უფლებების დაცვის კუთხით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არის ააიპ „ხარისხის ნიშნის“
დამფუძნებელი და საქართველოს ხარისხის ფონდის პრეზიდენტი. არის მეთოდური
ნაშრომის „საქართველოს ხარისხის კონტროლისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
სახელმწიფო სამსახური“ ავტორი, ასევე დაპატენტებული აქვს ათამდე მეთოდური ნაშრომი,
რომელიც ხარისხის განვითარების, წინსვლისა და წარმოჩენის თემებს ეხება. არის სტაელევიზიო
გადაცემების „ხარისხის ნიშანი“, „ხარისხიანი დილა“ და „ტვ ტესტი“, ასევე „ხარისხის არხის“
კონცეფციის ავტორი.

საქართველოს ხარისხის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი 
ზვიად კორძაძე